طی بازدید جناب آقای مهندس کرم مدیر عامل شرکت ویستا قطعه ایرانیان از مجتمع تجاری دیاکو و جلسه با مدیریت بهره برداری مقرر گردید به زودی نمایندگی این شرکت در مجتمع تجاری دیاکو افتتاح گردد.

جناب آقای مهندس کرم پس از جلسه، بازدیدی از مجتمع تجاری دیاکو به عمل آوردند و وجود چنین مجتمعی را برای شهر قزوین مایۀ مباهات دانستند.

شرکت ویستا قطعه ایرانیان تولید کننده تخصصی دیسک ترمز انواع خودروهای سواری داخلی و خارجی می باشد.

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید