سيستم زنون (HID) چيست؟!

  ‏HID مخفف تخليه شدت زياد است و به نوعى تكنولوژى روشنايى گفته ميشود كه به يك شارژ الكتريكى وابسته است. اين شارژ الكتريكى گاز زنون (xenon) را در يك لامپ مهر وموم شده شبيه به پديده طبيعى رعد [...]

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید